Standardid ja seadused

4.4. Juurdepääs korstnale.
Suitsulõõrid projekteeritakse ja ehitatakse nii, et neid oleks võimalik üldiselt kasutusel olevate korstnapühkimisvahenditega raskusteta ja ohutult terves pikkuses puhastada. (EVS 812-3:2013)
4.4. Kui korstnat puhastatakse ülevalt, peab olema tagatud ohutu töökeskkond. (EVS 812-3:2013). Ehitistele, mille katusekalle on suurem kui 11° (ca 1:5), tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või –redelid. (EVS 812-3:2013)

Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või paikse välise päästeredeli abil. (EVS 812-3:2013)
Korstnale kõrgusega >1,2m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigalda-da töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeli või korstnaastmetega. (EVS 812-3:2013).

Müüritiskorstna paksus peab olema vähemalt 120 mm. (EVS 812-3:2013).
Korstna ülemine ots kaitstakse ilmastiku mõjude eest korstnamütsiga, kui sademed võivad sattuda korstnalõõridesse. Korstnamüts ei tohi takistada korstna tõmmet, arvestades lume mõju ja korstnapühkimise vajadust. EVS 812-3:2013 pt 6.1.21

4.10. Kütteseadme ühendamine suitsulõõriga
Üldjuhul peab igal kütteseadmel olema eraldi suitsulõõr. Ühte lõõri võib ühendada maksimaalselt kaks alarõhul toimivat kütteseadet, mille väljundgaaside temperatuur on alla 400⁰ C, milles põletatakse ühesugust kütust ja kui need asuvad ühel ja samal korrusel ning samas korteris või majaosas (samas ridaelamuboksis). Suitsulõõri sobivuse hindamisel tuleb arvestada kütteseadmete üheaegse kasutamisega ja mõlemad kütteseadmed tuleb varustada eraldi siibriga. (EVS 812-3:2013)


Tuleohutuse seadus. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859

Vastu võetud 05.05.2010

§ 3. Kohustused tuleohutuse tagamisel
1) Isik on kohustatud:
1) järgima tuleohutusnõudeid;
2) kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust (edaspidi enesekontroll);

§ 7. Küttesüsteem, kütteseade ja küttekolle
(1) Küttesüsteem koosneb kütteseadmest, ühenduslõõrist ja korstnast ning muudest selle olulistest osadest.
(2) Kütteseade on seade, mis tekitab välisõhku juhtimist vajavaid põlemissaadusi.
(3) Küttekolle on kütteseadme osa, mis on ette nähtud tahke, vedela või gaasilise kütuse põletamiseks ja mis on ühendatud ehitise suitsulõõriga.

§ 8. Küttesüsteemi projekteerimine, paigaldamine, kontrollimine, hooldamine ja kasutamine.
(1) Küttesüsteem tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et küttesüsteem täidaks oma otstarvet ja oleks välistatud tulekahju tekkimine ning plahvatuse või muu õnnetuse toimumine.
(2) Küttesüsteemi paigaldamisel ja projekteerimisel ei tohi suitsu juhtimiseks kasutada ventilatsioonilõõri.
(4) Kasutada võib üksnes tehniliselt korras, terviklikku ja ohutut küttesüsteemi.

§ 9. Tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine
(1) Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada pottsepp, kellel on pottsepa kutsetunnistus.

§ 11. Ahju, kamina ja pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamine.
(1) Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.
(2) Ehitise valdaja peab võimaldama korstnapühkija juurdepääsu ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamiseks vajalikesse ruumidesse või ehitise osale ning tagama nendele juurdepääsuks vajalikud vahendid.

§ 27. Seadmele ja paigaldisele esitatavad nõuded
(2) Keelatud on kasutada tuleohtu põhjustada võiva rikkega seadet ja paigaldist.

§ 30. Tuleohutuspaigaldis
(1) Tuleohutuspaigaldis on:
1) autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur;
7) suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik;

§ 31. Tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused
Tuleohutuspaigaldise omanik peab:
1) tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse;

§ 32. Tuleohutuspaigaldise projekteerimisele, paigaldamisele, kontrollimise-le ja hooldamisele esitatavad nõuded
(1) Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.